จุลสาร “แสงธรรม”

 

V13002

 

       นับเป็นความคิดริเริ่มของ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ที่ต้องการให้มีการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ผลงานของมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ให้กว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน จนในที่สุดก็ได้รับมติจากที่ประชุมให้มีการจัดพิมพ์สื่อเป็นสิ่งพิมพ์ราย ๓ เดือน และให้ชื่อว่า “จุลสารแสงธรรม”

       จุลสารแสงธรรมฉบับปฐมฤกษ์นั้น จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับพิเศษ ปีที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๓๙ ติดตามด้วยฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งประสบความสำเร็จในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง

       ต่อมาได้มีการประชุมหารือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสื่อนี้ ให้เผยแพร่ไปยังประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อจุลสาร เสริมเข้าในกองบรรณาธิการอีก เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ซึ่งกันและกัน และปรับปรุงจุลสารออกมาใหม่ให้มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ทั้งเนื้อหาสาระและรูปภาพกิจกรรม ดังจะเห็นได้จากตั้งแต่ฉบับที่ ๔ เป็นต้นมา

       ผลจากความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบจากภาพปกสองสีในฉบับแรก ๆ มาเป็นภาพปกสี่สีทั้งด้านหน้าและหลัง เพิ่มจำนวนหน้า มีบทความประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้อ่าน ภาพกิจกรรมและปรับขนาดของจุลสารให้สวยงามเป็นมาตรฐานเหมือนในปัจจุบัน

       จุดเด่นหนึ่งที่สำคัญของจุลสาร คือ การนำภาพอิริยาบถต่าง ๆ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเป็นปกหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นจุลสารที่สร้างมาจากความศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อ เพื่อจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้สร้างไว้แก่สังคมไทย และบ่งบอกถึงความมีเมตตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของหลวงพ่ออีกด้วย

       จุลสาร “แสงธรรม” มีกำหนดออกที่แน่นอน ปีละ ๔ ฉบับดังนี้

วาระที่ ๑. ฉบับต้อนรับปีใหม่ (มกราคม ถึง มีนาคม) ออกวันที่ ๑ มกราคม เนื่องในวันปีใหม่ของทุกปี

วาระที่ ๒. ฉบับวันสงกรานต์ (เมษายน ถึง กรกฎาคม) ออกวันที่ ๑๕ เมษายน เนื่องในวันกตัญญู หรือวันสรงน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วาระที่ ๓. ฉบับคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ (สิงหาคม ถึง กันยายน) ออกวันที่ ๑๕ สิงหาคม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วาระที่ ๔. ฉบับงานทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) ออกประมาณปลายเดือนตุลาคม ในวาระงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน หลังเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ซึ่งจะมีการแจ้งให้สมาชิกจุลสารทราบต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของจุลสารแสงธรรม

๑.   เป็นสื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการและผลงานต่าง ๆ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

๒.  ให้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธธรรม คำสอน คติธรรมต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับชีวิต

๓.  เป็นสื่อกลางในการแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาปฏิบัติธรรม

๔.  ให้ความรู้วิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคม

 

การสมัครสมาชิกจุลสาร “แสงธรรม”

       หากท่านมีความประสงค์ จะขอรับจุลสารแสงธรรม สามารถกระทำได้ดังนี้

๑.    ลงชื่อ ที่อยู่ของท่าน มายัง มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หรือ โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, ๒๓๗-๗๙๐ โทรสาร (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖

ทางมูลนิธิฯ จะส่งจุลสารฉบับล่าสุด พร้อมทั้งใบสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ ไปให้ท่าน

๒.   ขอรับได้โดยตรงที่ มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ตามที่อยู่ข้างต้น

๓.   สมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน ทางมูลนิธิก็จะจัดส่งจุลสารให้ท่านตามอายุสมาชิกที่ท่านสมัครต่อไป

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุลสาร “แสงธรรม” คงจะให้ความรู้แก่ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคงพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมของท่านได้เป็นอย่างดี หากมีข้อคิดเห็นประการใดที่จะสร้างสรรค์ให้จุลสารฉบับนี้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการแสวงหา กรุณาส่งไปยัง กองบรรณาธิการจุลสาร ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

 

ธนวัฒน์ จิรวุฒิเศรษฐ

บรรณาธิการจุลสารแสงธรรม