ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

ชีวประวัติหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม

ภาคกฎแห่งกรรม

ผลกรรมของหลวงพ่อ

ปลาดุกย่างเป็นเหตุ

หญิงสองร่างนางสองชาติ

อดีตชาติ

ภาคธรรมปฏิบัติ

ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ

สอบอารมณ์

จับหลับ

โทรจิต

พิกุลเทพสถิต

 

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com