การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน        มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ถามว่าจะร่วมทำบุญโดยการถวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อ จะทำอย่างไร

ให้ส่งธนาณัติในนามของพระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐๑๖๐

Last updated 1-11-2544

พระราชสุทธิญาณมงคล ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีพระราชทิณนามเป็น พระเทพสิงหบุราจารย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

หนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ

         หนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ เป็นหนังสือของวัดอัมพวัน สิงห์บุรี โดยพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นผู้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ธรรมะขององค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในหนังสือแต่ละเล่ม จะประกอบไปด้วยความรู้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธรรมบรรยาย ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติธรรมหลากหลาย เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า และนำไปพิจารณา ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมต่อไป

         คณะผู้จัดทำ จึงขออนุญาตจัดทำ Website นี้ขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่พระธรรม คำสอน ขององค์พระศาสดา โดยพระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งหลวงพ่อท่านได้ปวารณาไว้ว่า ท่านจะใช้ช่วงเวลาชีวิตที่เหลือ เพื่อพัฒนาจิตใจให้แก่มวลมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการสอนวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน ๔ ทางสายเอก เพื่อการพ้นทุกข์อันถาวรครับ

         คณะผู้จัดทำ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลให้หลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้ปรารถนาทุกประการเทอญ

ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง

คณะผู้จัดทำ

     Website นี้ จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากหนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ ดังนี้ครับ

ธรรมบรรยาย

 เป็นธรรมะขององค์พระศาสดา ซึ่งหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ท่านได้นำมาเทศน์ให้แก่สาธุชนทั่วไป เนื่องในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมาครับ

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 เป็นเรื่องจริงปนเรื่องแต่ง เรียบเรียงโดยคุณสุทัสสา อ่อนค้อม น่าสนใจมากครับ เป็นเรื่องที่ผู้อ่าน อ่านแล้วจะต้องติดใจในอรรถรส พร้อมกับความรู้ที่เป็นจริงตามคำสอนขององค์พระศาสดาครับ

ปฏิบัติธรรม

 สำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้เรื่องกรรมฐานเบื้องต้น - การเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน - การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติธรรม - ระเบียบปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันครับ

บทสวดมนต์

 เป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญต่าง ๆ

สนทนาธรรม

 เป็น Webboard ให้แก่ผู้สนใจได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมครับ

รูปภาพ

  จะประกอบไปด้วยรูปภาพในอิริยาบทต่าง ๆ ของหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล และภาพต่าง ๆ ในวัดอัมพวันครับ

วัดอัมพวัน

 เป็นประวัติวัดอัมพวัน สิงห์บุรี

ศูนย์เวฬุวัน

 เป็นสาขาของวัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสอนของพระราชสุทธิญาณมงคลครับ

หลวงปู่โต พรหมรังสี

 เป็นเกร็ดประวัติของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังฯ ครับ

Web น่าสนใจ

 เป็น Link ที่เชื่อมต่อกับ Website ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจครับ

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com