การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน        มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ถามว่าจะร่วมทำบุญโดยการถวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อ จะทำอย่างไร

ให้ส่งธนาณัติในนามของพระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐๑๖๐

Last updated 30-8-2544

รูปภาพ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน ในปัจจุบัน

V09001

กรรมฐานช่วยลูกแม่

V09002

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

V09003

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม

V09004

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม

V09005

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิต

V09006

ชวนให้คิด..ชีวิตจะมีค่า

V10002

อ้อย

V10003

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่

V10004

โครงการพัฒนาจิตใจนักเรียนพลตำรวจ

V11001

พิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม

V11002

มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

V12001

การแต่งตั้งพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร

V12002

สัมโมทนียกถาในงานฉลองพัดยศโดยพระเทพวิมลโมลี

V12003

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

V12004

โครงการแสงธรรม

V12005

มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวขน

V13001

จุลสารแสงธรรม

V13002

ประวัติวิทยากรประจำศูนย์

V13003

ประกาศเกียรติคุณพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร

V13004

พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

V14001

พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

V14002

โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ

V14003

โครงการการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่

V14004

โครงการแสงธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๔๓

V14005

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

V14006

ปฏิบัติธรรมช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

V14007

งานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๔๓ - พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลา ๗๒ ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

V15001

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

V15002

โครงการแสงธรรมนำชีวิตประจำปี ๒๕๔๔

V15003

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

็H15003

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com