เป็นหนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ ภาคภาษาอังกฤษ มี ๒ เล่ม คือ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

เป็นบทสรุปฉบับย่อของพระไตรปิฎก โดยธรรมรักษา

เป็น Website ภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Link ตรงมาจากประเทศอินเดีย

เป็น Website ที่ Link กับ Website ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com